THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHỈ ĐẠO

Thứ hai - 28/12/2015 10:41
 
nganhang94 921f3

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHỈ ĐẠO
Xem xét thoái hết vốn nhà nước tại 10 doanh nghiệp

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHỈ ĐẠO

Xem xét thoái hết vốn nhà nước tại 10 doanh nghiệp

 

Thủ tướng Chính phủ đã có yêu cầu theo Công văn số 1787/TTg-ĐMDN gửi Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước chọn thời gian thích hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thoái hết vốn nhà nước tại 10 doanh nghiệp gồm:1- Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (tỷ lệ vốn Nhà nước đang nắm giữ là 50,7%); 2-Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (40,4%); 3-Công ty cổ phần cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (46,6%); 4- Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (37,1%); 5- Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (47,6%); 6-Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (38,4%); 7- Công ty cổ phần sữa Việt Nam (45,1%);8- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (49,9%); 9- Công ty cổ phần FPT (6,0%); 10- Công ty cổ phần viễn thông FPT (50,2%).

Nguồn: Chinhphu.vn

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHỈ ĐẠO

Thứ hai - 28/12/2015 10:41
 
nganhang94 921f3

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHỈ ĐẠO
Xem xét thoái hết vốn nhà nước tại 10 doanh nghiệp

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHỈ ĐẠO

Xem xét thoái hết vốn nhà nước tại 10 doanh nghiệp

 

Thủ tướng Chính phủ đã có yêu cầu theo Công văn số 1787/TTg-ĐMDN gửi Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước chọn thời gian thích hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thoái hết vốn nhà nước tại 10 doanh nghiệp gồm:1- Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (tỷ lệ vốn Nhà nước đang nắm giữ là 50,7%); 2-Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (40,4%); 3-Công ty cổ phần cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (46,6%); 4- Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (37,1%); 5- Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (47,6%); 6-Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (38,4%); 7- Công ty cổ phần sữa Việt Nam (45,1%);8- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (49,9%); 9- Công ty cổ phần FPT (6,0%); 10- Công ty cổ phần viễn thông FPT (50,2%).

Nguồn: Chinhphu.vn